Cart empty
  ()

You have no items in your shopping cart.

Regulamin - zasady zwrotów i reklamacji

REGULAMIN
Sklepu Internetowego projektkonsola.pl
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1. Definicje
1. Serwis – serwis internetowy w domenie http://projektkonsola.pl, do którego prawa przysługują Sprzedawcy;
2. Sprzedawca/Usługodawca – PROJEKTKONSOLA, ul. Filomatów 27/5, 04-116 Warszawa NIP: 113 250 27 04, Regon: 146177337, Tel: 795 789 170, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. adres do korespondencji: ul. Filomatów 27 m. 5, 04-116 Warszawa, zarejestrowany w Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędzie Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawa.
3. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zakłada konto w Serwisie w celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą; Klient będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
4. Usługi – umożliwienie przez Sprzedawcę Klientowi założenia konta i zarejestrowania w Serwisie i korzystania z niego w celu zawierania umów sprzedaży;
5. Produkty – towary oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę;
6. Sklep Internetowy projektkonsola.pl – część Serwisu, w której Sprzedawca oferuje Produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem http:// projektkonsola.pl;
7. Magazyn Centralny – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;
8. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
9. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy projektkonsola.pl skompletuje zamówienie i wyśle z Magazynu Centralnego na adres wskazany przez Klienta.
10. Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep Internetowy projektkonsola.pl, w której zamieszczane są m.in. informację na temat oferty Sklepu Internetowego projektkonsola.pl oraz promocji i konkursach.
11. Baza Sklepu Internetowego – jest to baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym projektkonsola.pl. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego projektkonsola.pl
12. Koszyk – element Sklepu Internetowego projektkonsola.pl, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Klient, składając zamówienie, może w koszyku wpisać numer kodu rabatowego uprawniającego do zniżki (w zależności od rodzaju kodu).
13. Regulamin – niniejszy regulamin.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Regulamin, opracowany przez Sprzedawcę, określa zasady:
1) świadczenia Klientom Usług przez Usługodawcę,
2) zawierania umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientami,
3) przetwarzania danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi.
2. Zawieranie umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientami wymaga założenia przez Klienta konta w Serwisie.
3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.). Usługi świadczone są nieodpłatnie.
4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
5. Klient przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Założenie konta w Serwisie wymaga akceptacji postanowień Regulaminu.
6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili założenia konta.
7. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
8. Sprzedawca dokonuje dostawy Produktów do Klientów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
ROZDZIAŁ II
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 3. Warunki techniczne korzystania z Usług
1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Klienci powinni dysponować:
1) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
2) przeglądarką internetową.
2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
§ 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług
1. Świadczenie Usług przez Usługodawcę odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez Usługodawcę i Klienta.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powyżej, zawierana jest w momencie złożenia przez Klienta dyspozycji założenia konta zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie.
3. W celu założenia konta w Serwisie Klient zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub do korespondencji i numer telefonu.
4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Usługodawca potwierdza założenie konta w Serwisie wysyłając do Klienta wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
§ 5. Zobowiązania
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi, w szczególności umożliwienia zawierania przez Klienta umów sprzedaży ze Sprzedawcą.
2. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
§ 6. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług
1. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony.
2. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją rozwiązać za wypowiedzeniem z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W wyniku rozwiązania umowy o świadczenie Usług Usługodawca usuwa konto Klienta z Serwisu.
3. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail, wskazując jakiego konta wypowiedzenie dotyczy.
4. Klientom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
6. Jeżeli Kupujący wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy, w takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
7. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług oraz do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Klienta, korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
8. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi i usunąć konto Klienta, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
§ 7. Komunikacja
Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Klient powinien kierować na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
ROZDZIAŁ III
UMOWA SPRZEDAŻY
§ 8
Zawarcie umowy sprzedaży
1. Sprzedawca reklamuje Produkty w Sklepie Internetowym projektkonsola.pl, podając istotne cechy Produktu, w szczególności cenę brutto Produktu.
2. Umieszczenie Produktu w Sklepie Internetowym projektkonsola.pl stanowi zaproszenie do złożenia oferty (zamówienia) przez Klienta.
3. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności określenia Produktu, jego ilości, sposobu płatności i dostawy oraz danych adresowych i kontaktowych przez Klienta.
4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta zamówienia, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w Sklepie Internetowym projektkonsola.pl i Regulaminie.
§ 9. Składanie zamówień
1. Zamówienia w Sklepie Internetowym projektkonsola.pl można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu poprzez złożenie zamówienia, wskazując na Produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w części Koszyku, wskazuje sposób wysyłki i płatności za zamówienie poprzez wybór jednej z możliwości:
a. za pośrednictwem serwisu PayU.pl;
b. dokonując przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy prowadzony przez PROJEKTKONSOLA Piotr Bniński (firmę obsługującą projektkonsola.pl)
c. korzystając z usługi pocztowej „płatność przy odbiorze”.
Wysyłka realizowana jest przez firmę kurierską bądź Pocztę Polską w zależności od preferencji Kupującego.
2. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu, jak i danych Klienta. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Klientem.
3. W razie błędów w zamówieniu lub w danych Klienta Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Klientem w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Klientem lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca może anulować zamówienie, w miarę możliwości informując o tym Klienta. W razie zapłacenia przez Klienta ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.
4. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
5. a. zamawiany Produkt, przy czym maksymalna ilość identycznych Produktów znajdujących się w jednym zamówieniu może wynosić 3 sztuki;
b. adres, na jaki ma być dostarczone zamówienie oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura - przy czym mogą to być dwa różne adresy;
c. sposób dostawy;
d. sposób płatności;
e. jest możliwość wpisania kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego projektkonsola.pl.
6. Klient ma możliwość złożenia zamówienia na większą ilość Produktu (zamówienia hurtowe) tylko po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Sklepu Internetowego projektkonsola.pl - telefonicznie bądź mailowo na dane podane w § 1 ust. 2 Regulaminu przy czym podany w § 1 ust. 2 Regulaminu adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spazmującymi - w przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
7. W chwili składania zamówienia Klient ma możliwość podzielenia zamówienia na kilka paczek. Podziału zamówienia Klient może dokonać pod względem przewidywanego czasu realizacji. Klient zostaje poinformowany o kosztach zamówionego towaru oraz o kosztach dostawy towaru w odrębnym mailu przesłanym na adres email Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym.
8. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana niezwłocznie tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie Centralnym. Jeżeli zamawianego towaru nie ma w Magazynie Centralnym, realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po dotarciu towaru do Magazynu Centralnego.
9. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, przy czym wymagany jest kompletny adres pocztowy, na który ma być wysłane zamówienie.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy lub podanie przez Klienta niedokładnego adresu dostawy.
11. W przypadku braku w Magazynie Centralnym części Produktów objętych zamówieniem Klienta, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość, na adres email Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją, jakie Produkty i w jakich terminach są dostępne. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
12. Klient w sytuacji opisanej w ustępie 11 powyżej w zależność od sytuacji może:
a. zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;
b. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia;
c. wydać dyspozycję podziału zamówienia i przesłania dostępnych produktów objętych zamówieniem niezwłocznie, a pozostałą część po ich dotarciu do Magazynu Centralnego.
13. W przypadku podzielenia zamówienia spowodowanego brakiem produktów w Magazynie Centralnym, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki, koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sprzedawca.
14. W sytuacji opisanej w ustępie 13 powyżej i w przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, Sklep Internetowy projektkonsola.pl w zależności od sytuacji może:
a. zrealizować zamówienie Klienta w całości z wydłużeniem czasu dostawy;
b. zrealizować zamówienie Klienta w całości po podzieleniu zamówienia na kilka zamówień według czasu dostępności towaru i według swego uznania;
c. zrealizować zamówienie Klienta częściowo i dostarczyć towar, który jest w momencie realizacji zamówienia dostępny w Magazynie Centralnym, a pozostałą część zamówienia anulować przy czym w razie zapłacenia przez Klienta ceny za całość zamówienia Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę odpowiadającą anulowanej części zamówienia w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia;
d. anulować zamówienie Klienta w całości przy czym w razie zapłacenia przez Klienta ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.
§ 10. Ceny towarów
1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego projektkonsola.pl:
a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b. zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego projektkonsola.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://projektkonsola.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności;
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
§ 11. Modyfikacja zamówienia
1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, aż do momentu wystawienia faktury za zamówione Produkty.
2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta projektkonsola.pl
telefonicznie bądź mailowo na dane podane w § 1 ust. 2 Regulaminu przy czym podany w § 1 ust. 2 Regulaminu adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spazmującymi - w przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. Zmiany mogą dotyczyć także rezygnacji z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Dział Obsługi Klienta projektkonsola.pl informacji o całkowitej albo częściowej rezygnacji z zamówienia. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym.
§ 12. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
a. osobiście, gotówką, przy odbiorze zamówienia od pracownika Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej - w tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego projektkonsola.pl;
c. przelewem elektronicznym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy projektkonsola.pl potwierdzenia od serwisu realizującego szybkie płatności online w ramach projektkonsola.pl – PayU.pl
d. przelewem bankowym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy projektkonsola.pl potwierdzenia od serwisu realizującego szybkie płatności online w ramach projektkonsola.pl – PayU.pl;
e. kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy projektkonsola.pl potwierdzenia od serwisu realizującego szybkie płatności online w ramach projektkonsola.pl – PayU.pl;
2. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego drogą email w Newsletterze promującym towary Sklepu Internatowego projektkonsola.pl.
3. Kody rabatowe posiadają okres ważności w czasie którego, klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Każdy kod rabatowy posiada określone warunki wykorzystania i nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym.
4. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową Klient zobowiązany jest zapłacić za Produkty i koszt dostawy w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Kupującego, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Jeżeli Kupujący zapłacił w terminie tylko część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
5. Dokonując płatności przelewem elektronicznym w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę. W razie niepodania tego numeru Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem.
6. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu, Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie zgodnie z ust. 5 powyżej będzie anulowane.
§ 13. Czas realizacji zamówień
1. Przy większości Produktów Sklep Internetowy projektkonsola.pl podaje czas wysłania zamówienia - który jest podany w dniach roboczych - z Magazynu Centralnego. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów. Klient ma możliwość podzielenia zamówienia według czasu dostawy zgodnie z § 9 ust. 12 i 13 Regulaminu.
2. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy i jest dostarczone w ciągu 24 godzin do biura Sklepu Internetowego projektkonsola.pl albo w ciągu ok. 2 - 3 dni roboczych – za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres pocztowy z zastrzeżeniem ewentualności braku Produktu w Magazynie Centralnym.
3. Koszt dostawy zależy od sposobu dostawy, wagi przesyłki i sposobu zapłaty ceny za Produkt. Koszt ten podawany jest Klientowi przy składaniu przez niego zamówienia.
4. Koszt dostawy ponosi Klient.
§ 14. Prawo odstąpienia
1. Klientom przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
2. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres do korespondencji Sprzedawcy, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Produkt, co do którego Klient odstępuje od umowy oraz fakturę VAT lub rachunek wystawione przez Sprzedawcę Klient zobowiązany jest wysłać na adres do korespondencji Sprzedawcy, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Przesyłkę należy opatrzyć napisem „ZWROT”.
4. Prawo odstąpienia nie przysługuje, jeżeli Produkt był używany lub nosi śladu używania lub jest w jakikolwiek sposób zniszczony lub uszkodzony.
5. Odsyłany Produkt powinien być zapakowany w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, z kompletną jego zawartością.
6. Koszt dostarczenia oświadczenia Klienta i Produktu ponosi Klient. Sposób dostarczenia jest ustalany przez Klienta i Spredawcę.
7. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki opatrzonej napisem „ZWROT” dokonuje weryfikacji dopuszczalności odstąpienia od umowy sprzedaży.
8. W razie dopuszczalności prawa odstąpienia Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Klientowi cenę Produktu na rachunek bankowy Klienta lub przekazem pocztowym. Zwrotowi nie podlega poniesiony przez Klienta koszt dostawy Produktu przez Sprzedawcę do Klienta jeśli jest wyższy od ustalonego.
9. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia w wypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania.
§ 15. Odpowiedzialność Sprzedawcy
1. Jeżeli Klient jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz poniższe postanowienia.
2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Produktu.
3. W razie niezgodności Produktu z umową Klient powinien w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia tej niezgodności wysłać zawiadomienie o stwierdzonej niezgodności na adres do korespondencji Sprzedawcy, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Produktu z umową oraz wskazać czy żąda naprawy Produktu czy wymiany na nowy.
4. Niezgodny z umową Produkt Klient powinien wysłać na adres do korespondencji Sprzedawcy, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Produkt powinien być zapakowany w oryginalne pudełko, w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone z Produktem elementy dodatkowe. Do przesyłki Klient zobowiązany jest dołączyć otrzymaną fakturę VAT lub rachunek.
5. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnieniu żądania Klienta zostanie on poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu przez Sprzedawcę.
6. W razie uwzględnienia żądania Klienta Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę równą kosztowi dostarczenia Produktu do Sprzedawcy.
7. Jeżeli do Produktu dołączona jest gwarancja, Klient może kierować swoje roszczenia zgodnie z treścią udzielonej gwarancji.
§ 16. Newsletter Sklepu Internetowego projektkonsola.pl
1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego projektkonsola.pl.
2. Newsletter jest darmowy.
3. Newsletter będzie przesyłany do Klienta w formie … w terminie …/ co ….
4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera.
ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące zarówno Usług świadczonych przez Usługodawcę, jak i dotyczące umowy sprzedaży, Klient może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres do korespondencji wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu, chyba że postanowienia Regulaminu dotyczące poszczególnych uprawnień Klienta w stosunku do Sprzedawcy stanowią inaczej.
2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Klienta oraz adres e-mail Klienta.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.
4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
5. O decyzji Usługodawcy Klient zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
§ 18. Przetwarzanie danych osobowych
1. W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
1) nazwisko i imię Klienta,
2) numer NIP,
3) adres zamieszkania lub do korespondencji,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.
4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usługi (dane eksploatacyjne):
1) oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług.
6. Sprzedawca uprawniony jest, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Klientów, określonych w ust. 3 powyżej, w celu wykonania umowy sprzedaży oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży.
7. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Sprzedawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
9. Klienci mają prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
10. Sprzedawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów innym podmiotom.
§ 19. Postanowienia końcowe
1. Do umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
2. Obecność towaru w cenniku Sklepu Internetowego projektkonsola.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym projektkonsola.pl
5. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
7. Wszystkie nazwy towarów, loga producentów, zdjęcia produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy projektkonsola.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.projektkonsola.pl.
9. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.
10. Regulamin wchodzi w życie dnia 25.12.2014 r.
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wysyłka

Współpracujemy z najlepszymi polskimi dostawcami przesyłek: Pocztą Polską i Siódemką

 

Koszty przesyłek:

Poczta Polska - przesyłka polecona priorytetowa - 10 zł

Poczta Polska - przesyłka pobraniowa priorytetowa - 18 zł

Kurier Siódemka - przesyłka przy przedpłacie - 15 zł

Kurier Siódemka - przesyłka pobraniowa - 20 zł

 

Bezpieczeństwo przesyłki:

Wszystkie nasze gry pakowane są z najwyższą starannością w pudełka tekturowe polskiej produkcji oraz folie bąbelkową. Cała paczka owijana jest taśmą klejącą w celu zabezpieczenia przed otwarciem przed dotarciem do Państwa. Na pudełku naklejane są specjalne etykiety z wydrukowanym Państwa  adresem oraz naszymi danymi. W ten sposób nie możliwe jest, aby dane zostały źle odczytane i przesyłka nie dotarła do Państwa na czas. W przypadku wysyłki kurierem paczki dodatkowo umieszczane są w specjalne torby foliowe firmy kurierskiej. Wszystko po to, aby nasze przesyłki dotarły do Państwa bez uszkodzeń i na czas!

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.

W każdym pudełku znajduje się dokument sprzedaży. Standardowo paragon, a na życzenie Faktura VAT.

 

Dostępność towaru:

24 h - każdy produkt oznaczony ikoną dostępności 24 h znajduje się u nas fizycznie na magazynie i jest natychmiast przygotowywany do wysyłki.

3-5 dni - każdy produkt oznaczony ikoną dostępności 3-5 dni wymaga ściągnięcia towaru z magazynu centralnego firmy. Przesyłka jest przygotowywana do wysyłki maksymalnie do 5 dni roboczych.

7 dni - każdy produkt oznaczony ikoną dostępności 7 dni wymaga ściągnięcia towaru z magazynu centralnego firmy. Przesyłka jest przygotowywana do wysyłki maksymalnie do 7 dni roboczych.

14 dni - każdy produkt oznaczony ikoną dostępności 14 dni wymaga zakupu produktu w hurtowni. Przesyłka jest przygotowywana do wysyłki maksymalnie do 14 dni roboczych.

Pre-Order - każdy produkt oznaczony ikoną dostępności Pre-Order jest wysyłany do Państwa najpóźniej w dniu premiery gry.

 

Terminy wysyłki - Poczta Polska:

Wszystkie zamówienia produktów z ikoną dostępności 24 h zamówione do godziny 16 wysyłane są tego samego dnia. Zamówienia dokonane po godzinie 16 wysyłane są następnego dnia roboczego.

Wszystkie zamówienia z ikoną dostępności 48 h i więcej są wysyłane po upływie liczby wskazanych dni roboczych.

 

Terminy wysyłki - Kurier:

Wszystkie zamówienia produktów z ikoną dostępności 24 h zamówione do godziny 14 wysyłane są tego samego dnia. Zamówienia dokonane po godzinie 14 wysyłane są następnego dnia roboczego.

Wszystkie zamówienia z ikoną dostępności 48 h i więcej są wysyłane po upływie liczby wskazanych dni roboczych.